info@momtazancement.com

034-3676

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

مزیت ها

به سبب مقاومت بالا در برابر حمله شیمیایی سولفات ها در محیط های سولفاته شدید می تواند دارای کاربردهای ویژه باشد . دارای مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتن است . مقاومت فشاری 28 روزه آن 20 ± 450 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع است . یادآوری : مصرف سیمان پرتلند نوع 5 برای […]

جدول مشخصات شیمیایی

مشخصات شیمیایی الزامی (MgO) % (SO3) % (L.O.I) % (C3A) % (I.R) % استاندارد ملی ایران Max 5.0 Max 2.3 Max 3.0 Max 5.0 Max 0.75 مشخصه سیمان کارخانه سیمان ممتازان 1.2 ± 0.1 2.0 ± 0.3 1.6 ± 0.4 2.5±0.1 0.4±0.2

جدول مشخصات فیزیکی

مشخصات فیزیکی الزامی R.S # 170 % Blaine (cm2/g) Setting Time (min) Autoclave Exp % Comp.streng (Kg/cm2) Initial Final 2day 3day 7day 28day استاندارد ملی ایران – Min 2800 Min 45 Max 360 Max 0.8 – Min 85 Min 150 Min 270 مشخصه سیمان کارخانه سیمان ممتازان 0.5±0.3 3200±100 130±10 180±15 0.11±0.07 – 210±10 340±20 […]

توضیحات

در استاندارد ملی شماره 389 ایران سیمان پرتلند نوع 5 «پ – 5» چنین تعریف شده است : «به عنوان سیمان پرتلند ضد سولفات در شرایطی که مقاومت زیاد بتن در برابر سولفات ها مورد نظر باشد ، بکار می رود» کارخانه سیمان ممتازان کرمان پس از تولید سیمان های نوع 2 ، 425 -1 […]