سمت:

کد ملی:

پست الکترونیکی:

تعداد سیستم های کامپیوتر ( با درنظر گرفتن تعداد پرسنل واحد ) :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0
توضیح :

کیفیت نرم افزار های عمومی و تخصصی نصب شده بر روی سیستم های کامپیوتر :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0
توضیح :

کیفیت سخت افزاری سیستم های کامپیوتر و تجهیزات جانبی :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0
توضیح :

پایداری و سرعت نرم افزار اتوماسیون اداری :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0

توضیح :

پایداری و سرعت سامانه های نرم افزاری کارخانه ( سیستم های جامع رایورز ، سیستم نگهداری و تعمیرات تیمار ) :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0
توضیح :

سرعت و حجم اینترنت ( با در نظر گرفتن پهنای باند اینترنت کارخانه 4Mbps ) :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0
توضیح :

عملکرد ابزار های امنیتی ورود به سیستم مانند نام کاربری و کلمه عبور ... و دسترسی های مجاز :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0
توضیح :

پایداری ، سرعت ، ظاهر و به روز بودن وب سایت :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0
توضیح :

پایداری ، سرعت ، حجم یا فضای اختصاصی داده شده به ایمیل های سازمانی :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0
توضیح :

سرعت عمل و نحوه پاسخگویی همکاران بخش ICT پس از ارسال فرم درخواست در سیستم جامع IT ( به لحاظ علمی و مهارتی ) :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0
توضیح :

نحوه پاسخگویی همکاران بخش ICT ( به لحاظ حسن اخلاق و رفتار ) :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0
توضیح :

عملکرد واحد ICT در خصوص ارائه آموزش های لازم جهت استفاده از سامانه های کلیدی( رایورز ، تیمار و … ) :
عالی 100-80 خوب 80-60 متوسط 60-40 ضعیف 40-20 خیلی ضعیف 20-0
توضیح :

سایر توضیحات در صورت نیاز :