info@momtazancement.com

034-3676

جستجو

نظر سنجی از مشتریان (سیمان فله)

"ضروری" indicates required fields

بورس کالا:

میزان رضایت از عملکرد کارگزار خود در بورس کالا:ضروری

فروش:

سهولت در برقراری ارتباط و میزان رضایت از عملکرد واحد صدور حواله:ضروری
سهولت در برقراری ارتباط و میزان رضایت از عملکرد واحد اعلام بار:ضروری
سهولت در برقراری ارتباط و میزان رضایت از عملکرد واحد حسابداری فروش:ضروری
رضایت از پاسخگویی تلفنی به سوالات مشتریانضروری

کنترل کیفی سیمان:

رضایت از مقاومت فشاری کوتاه مدت (7روزه):ضروری
رضایت از مقاومت فشاری بلند مدت(28 روزه):ضروری
رضایت از گیرش سیمان:ضروری
رضایت بصورت کلی از کیفیت سیمان:ضروری
تمایل خرید مجدد شما از سیمان ممتازان:ضروری