info@momtazancement.com

034-3676

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

مزیت ها

به سبب مقاومت متوسط در برابر حمله سولفات ها در محیط های سولفاته متوسط می تواند دارای کاربرد های ویژه باشد . دارای مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتن است . مقاومت فشاری 28 روزه آن 20 ± 450 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع می باشد .

جدول مشخصات شیمیایی

مشخصات شیمیایی الزامی (MgO) % (SiO2) % (َAl2O3) % % (Fe2O3) (C3A) % (SO3) % (L.O.I) % (I.R) % استاندارد ملی ایران Max 5.0 Min 20.0 Max 6.0 Max 6.0 Max 8.0 Max 3.0 Max 3.0 Max 0.75 مشخصه سیمان کارخانه سیمان ممتازان 1.4 ± 0.1 21.2±0.4 4.6±0.2 3.8±0.1 6.0±0.5 2.45 ± 0.2 1 ± […]

جدول مشخصات فیزیکی

مشخصات فیزیکی الزامی R.S # 170 % Blaine (cm2/g) Setting Time (min) Autoclave Exp % Comp.streng (Kg/cm2) Initial Final 2day 3day 7day 28day استاندارد ملی ایران – Min 2800 Min 45 Max 360 Max 0.8 – Min 100 Min 175 Min 315 مشخصه سیمان کارخانه سیمان ممتازان 0.6±0.3 3100±100 125±10 170±15 0.16±0.07 – 230±15 330±20 […]

توضیحات

سیمان پرتلند نوع 2 در استاندارد ملی شماره 389 ایران اینگونه تعریف شده است : «به عنوان سیمان پرتلند اصلاح شده ، مصرف ویژه آن  در ساخت بتن هایی است که حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات به آنها در حد متوسط می باشد» به علت اینکه این سیمان یکی از […]