info@momtazancement.com

034-3676

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

افتتاحیه فاز 2/5 مگاواتی نیروگاه خورشیدی سیمان ممتازان کرمان

شرکت سیمان ممتازان کرمان دارای دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 5 مگاوات مدل تهاتر انرژی با صنایع و 7 مگاوات مدل ماده 61 می باشد که فاز اول نیروگاه خورشیدی مدل تهاتر انرژی با صنایع با ظرفیت 2/5 مگاوات در مورخ 1402/12/23 به شبکه متصل و در مورخ 1403/01/18 کنتور بازار برق آن پلمپ گردید. […]