info@momtazancement.com

034-3676

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

پایش محیط زیست (لوگو)

payeshold

پایش آنلاین محیط زیست کارخانه سیمان ممتازان     کارخانه سیمان ممتازان برای جلوگیری از آسیب رسانی به اقلیم منطقه، همچنین قرار گرفتن روستاها و شرکتهای صنعتی اطراف کارخانه و نیز برای صیانت از نیروی انسانی شاغل و جلوگیری از هدر رفتن مواد خام، پایش و آنالیز دائمی خروجی سیستم های غبارگیر را در دستور […]

پایش محیط زیست نسخه جدید (تولید)

payesh

پایش محیط زیست کارخانه سیمان ممتازان (نسخه جدید) کارخانه سیمان ممتازان برای جلوگیری از آسیب رسانی به اقلیم منطقه با توجه به قرار گرفتن روستاها و شرکتهای صنعتی اطراف کارخانه و نیز برای صیانت از نیروی انسانی شاغل و جلوگیری از هدر رفتن مواد خام، پایش و آنالیز دائمی خروجی سیستم های غبارگیر را در […]

پایش محیط زیست نسخه قدیمی (تولید)

payesh

پایش محیط زیست کارخانه سیمان ممتازان (نسخه قدیمی)   کارخانه سیمان ممتازان برای جلوگیری از آسیب رسانی به اقلیم منطقه با توجه به قرار گرفتن روستاها و شرکتهای صنعتی اطراف کارخانه و نیز برای صیانت از نیروی انسانی شاغل و جلوگیری از هدر رفتن مواد خام، پایش و آنالیز دائمی خروجی سیستم های غبارگیر را […]

پایش محیط زیست (ادامه مطلب)

payesh Page 1

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا […]

پایش محیط زیست کارخانه سیمان ممتازان

payesh

واحد محیط زیست کارخانه سیمان ممتازان در راستای اخذ لوح صنعت سبز از سازمان محیط زیست کشور در سال    1390سیمان ممتازان و مدیریت مجموعه به جهت جلوگیری از آسیب به اقلیم منطقه با وجود قرار گیری روستاها، شهرکهای صنعتی در اطراف کارخانه ، صیانت نیروی انسانی شاغل و جلوگیری از هدر رفتن مواد خام از […]