info@momtazancement.com

034-3676

جستجو

نظر سنجی از مشتریان(سیمان پاکتی)

"ضروری" indicates required fields

میزان رضایت از عملکرد کارگزارخود در بورس کالا:ضروری
سهولت در برقراری ارتباط و میزان رضایت از عملکرد واحد صدور حواله:ضروری
سهولت در برقراری ارتباط و میزان رضایت از عملکرد واحد اعلام بار:ضروری
سهولت در برقراری ارتباط و میزان رضایت از عملکرد واحد حسابداری فروش:ضروری
میزان رضایت از پاسخگویی تلفنی به سوالات مشتریان:ضروری
مطابقت وزن پاکت های تحویلی:ضروری
کیفیت بسته بندی و سالم بودن پاکت ها:ضروری
مفید بودن مطالب ایمنی و بهداشتی درج شده در پشت پاکت:ضروری
میزان رضایت به صورت کلی از کیفیت سیمان:ضروری
تمایل خرید مجدد شما از سیمان ممتازان:ضروری